Overzicht:

Coördinator (trice)

Omschrijving van de VZW, institutie

 

BAPN – Het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding - is een organisatie die alles in het werk stelt om armoede op een structurele manier te bestrijden op nationaal en Europees niveau. Hiervoor steunt ze op en bevordert ze de actieve participatie van mensen in armoede, dit in samenwerking met de regionale netwerken en partners uit het middenveld. BAPN onderneemt diverse acties en formuleert beleidsaanbevelingen, waarin ze steeds de doelstellingen van sociale verandering en vermindering van ongelijkheden nastreeft. Een klein, dynamisch en gemotiveerd team in het federale en Europese netwerk

 

Opdracht

De persoon vervult de taak van coördinator (trice) van de vereniging . Onder het rechtstreeks gezag van de Voorzitter en de Raad van Bestuur en overeenkomstig het sociale doel van de vereniging .

Hiertoe maakt hij/zij gebruik van:

- de concrete participatie van mensen in armoede via de regionale netwerken en hun verenigingen ;

- een nauwe en goed gecoördineerde samenwerking met de regionale netwerken ;

- de uitbouw van netwerken en partnerschappen met actoren uit het middenveld, op federaal en Europees niveau ;

- kwaliteitsvol beleidsbeïnvloedend werk in het kader van armoedebestrijding ;

- het zichtbaar maken van armoede(bestrijding) en het bewerkstelligen van een positieve beeldvorming bij het grote publiek en het middenveld ;

- de organisatie van evenementen, communicaties, acties.

 

Taakomschrijving

- Hij/zij leidt het geheel van activiteiten en de uitvoering van de strategie omtrent de bestrijding van armoede et de participatie van ervaringsgetuigen, zoals vastgesteld door de Raad van Bestuur ;

- Hij/zij formuleert de richtlijnen voor de vereniging (capaciteit om een strategisch plan te verwezenlijken) ;

- Hij/zij geeft de aanzet tot projecten, coördineert de acties en evalueert de resultaten ;

- Hij/zij verzekert – strategisch en operationeel - het personeelsbeleid, alsook het financieel en technisch beleid van de vereniging ;

- Hij/zij verzekert een algemene lange termijn visie van de doelstellingen van de vereniging ;

- Hij/zij leidt het team door hen te begeleiden in hun functie, maar tevens door hun kwaliteiten te waarderen.

- Hij (zij) waakt erover hen een zekere autonomie te laten, hij (zij) oriënteert en staat garant voor de regelmatige organisatie van een teamvergadering ;

- Hij/zij verzekert de regelmatige organisatie en overdracht van informatie naar de Raad van Bestuur ;

- Hij/zij heeft een goede kennis van de realiteit op het terrein, organiseert de ontwikkeling van specifieke hulpinstrumenten en vormingen met als doel de competenties van de teamleden te versterken ;

- Hij (zij) coördineert een actieve toezichtsrol bij subsidiërende instanties en andere geldschieters ;

- hij/zij staat in voor de financiering van de organisatie (in overleg) en is verantwoordelijk van het optimaal budgetbeheer van de vereniging - Hij/zij vertegenwoordigt BAPN bij externe actoren van het domein armoedebestrijding : publieke actoren, partnernetwerken, media, subsidiërende instanties, enz… ;

- Hij/zij vergemakkelijkt samenwerkingen en synergiën tussen BAPN en de Regionale netwerken ;

 

Bekwaamheden, Opleiding, Ervaring

• Universitaire diploma (Sociale oriëntatie) ;

• Een ervaring van minimum 10 jaar in de sociale sector in België en goede kennis van de maatschappelijke vraagstukken, de netwerken en mechanismen van de strijd tegen armoede in België ;

• Een uitgesproken ervaring in de ontwikkeling van actiestrategieën, van het begin tot de concrete realisatie;

• Een geslaagde ervaring in projectbeheer en coördinatie van het team ;

 Een sterke communicatievaardigheid – luisterbereidheid ;

• Een sterke relatievaardigheid, in relatie tot een werkervaring in het sociale domein ;

• Uitstekende spreek- en schrijfvaardigheid ;

• Vlotte meertaligheid (Frans, Nederlands, Engels) ;een zeer goede kennis van het Nederlands/Frans is noodzakelijk en kennis van het Engels is een belangrijke troef

• Rijbewijs B.

 

Werkaanbod

Contract : Voltijds – contract voor onbepaalde duur

Universitair niveau A1

Gemengd paritair comité 329, socio-culturele sector

Volledige terugbetaling kosten openbaar vervoer woon/werk

Zo snel mogelijke indiensttreding

 

Hoe solliciteren ?

Sollicitatiebrieven en CV moeten uiterlijk toekomen op 13/10/2017 bij

- per post : BAPN, Vooruitgangsstraat 333/6, 1030 Brussel

- of per mail : marleen.nuytemans@bapn.be

- met vermelding van twee referentiepersonen die we mogen contacteren.

Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2018