Overzicht:

Beleidsmedewerk(st)er (Policy Officer) Federale en Europese materie

Beschrijving van de VZW, institutie

 

BAPN – Het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding - is een organisatie die alles in het werk stelt om armoede op een structurele manier te bestrijden op nationaal en Europees niveau. Hiervoor steunt ze op en bevordert ze de actieve participatie van mensen in armoede, dit in samenwerking met de regionale netwerken en partners uit het middenveld. BAPN onderneemt diverse acties en formuleert beleidsaanbevelingen, waarin ze steeds de doelstellingen van sociale verandering en vermindering van ongelijkheden nastreeft.

Een klein, dynamisch en gemotiveerd team in het federale en Europese netwerk

 

Opdracht

De persoon verzekert de functie van beleidsmedewerk(st)er voor federale en Europese materie binnen de vereniging (policy officer). Hij/zij werkt onder supervisie van de coördinator en draagt bij tot de acties en het werk van het Belgisch Netwerk, dit overeenkomstig het maatschappelijk doel van de vereniging. Hiertoe maakt hij/zij gebruik van :

- de concrete participatie van mensen in armoede via de regionale netwerken en hun verenigingen ;

- een nauwe en goed gecoördineerde samenwerking met de regionale netwerken ;

- de uitbouw van netwerken en partnerschappen met actoren uit het middenveld, op federaal en Europees niveau ;

- kwaliteitsvol beleidsbeïnvloedend werk in het kader van armoedebestrijding ;

- het zichtbaar maken van armoede(bestrijding) en het bewerkstelligen van een positieve beeldvorming bij het grote publiek en het middenveld ;

- de organisatie van evenementen, communicaties, acties.

 

Taken (indicatief)

- Co-animatie van regelmatig georganiseerde werkgroep(en) met mensen in armoede/ervaringsgetuigen rond federale en Europese materies ;

- Deelname aan diverse vergaderingen, werkgroepen, platformen, netwerken op federaal niveau ;

- Actieve participatie aan het Europees Netwerk Armoedebestrijding (EAPN), waaronder het organiseren van de participatie van mensen in armoede aan de jaarlijkse Europese Ontmoeting ;

- Opvolging van Europese materies : Strategie EU 2020, Europese Conventie, overleg, Nationaal Hervormingsprogramma en Landenrapport, European Minimum Income Network… en andere belangrijke evoluties m.b.t. armoedebestrijding in de Europese Unie ;

- Opvolging van federale materies rond verschillende uitdagingen: waaronder het Federaal Plan Armoedebestrijding, het Belgisch Netwerk Minimum Inkomen, het Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting,… ;

BAPN - Functiebeschrijving Beleidsmedewerk(st)er

- Ondersteunen en bevorderen van uitwisseling van goede praktijken en informatie tussen de regionale netwerken, met het Europees Netwerk 

- Organisatie van evenementen, ronde tafels, acties, campagnes (meerbepaald in het kader van de Werelddag van Verzet tegen Armoede 17 oktober) rond de verschillende werkthema’s in link met armoede ;

- Diverse bijdragen : werkingsverslag, jaarlijks strategisch plan, studies en analyses…;

- Actieve waakzaamheid voor de opvolging en interpretatie van de evolutie van armoede in de samenleving ;

- Wekelijkse teamvergaderingen, coördinatievergaderingen, vergaderingen op regelmatige basis met de regionale netwerken…

 

Profiel et Vaardigheden

 Universitair niveau of hogere niet-universitaire studies (sociale oriëntatie);

 Ervaring gewenst in de sociale sector in België en zeer goede kennis van maatschappelijke vraagstukken, netwerken en mechanismen armoedebestrijding in België ;

• Ervaring en/of bekwaamheid in collectief werk met mensen in armoede ;

 Goede ervaring in projectbeheer ;

• Ervaring gewenst in sociale Europese materies ;

 Zeer goede redactionele, geschreven en mondelinge communicatievaardigheden – grote luisterbereidheid ;

 Vaardigheden in onderzoek, analyse en redactie van studies en rapporten ;

 Gedegen relationele vaardigheden in link met werkervaring op het sociale terrein ;

 Goed zelfstandig en in team kunnen werken ;

 Uitstekend mondeling en schriftelijk uitdrukkingsvermogen ;

 Vlotte meertaligheid (Frans, Nederlands, Engels) ; een zeer goede kennis van het Nederlands/Frans is noodzakelijk en kennis van het Engels is een belangrijke troef ;

 Rijbewijs B.

 

Werkaanbod

Contract : Voltijds – Contract van onbeperkte duur

Universitair niveau A1 - Barema B1a

Gemengd paritair comité 329, socio-culturele sector

Volledige terugbetaling kosten openbaar vervoer woon/werk

Snelle indiensttreding

 

Hoe solliciteren ?

Uw CV en motivatiebrief dienen uiterlijk op 13/10/2017 toe te komen :

- per post : BAPN, Vooruitgangsstraat 333/6, 1030 Brussel,

- of per mail : marleen.nuytemans@bapn.be

- met vermelding van twee referentiepersonen die we mogen contacteren

- met vermelding van twee referentiepersonen die we mogen contacterenBeschrijving van de VZW, institutie

Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2018