Overzicht:

Onderzoeksprojecten

De onderzoeksactiviteiten van het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck kunnen thematisch gegroepeerd worden in 10 inhoudelijke en 3 methodologische domeinen. Er wordt echter voortdurend gestreefd naar synergieën tussen de afgebakende domeinen. Naast specifieke het verwerven van specifieke kennis op de onderscheiden deelaspecten van sociaal beleid wil het Centrum immers ook een synthetische visie ontwikkelen met betrekking tot de herverdelende functie van de overheid in rijke welvaartsdemocratieën van vandaag en morgen. Het onderzoek richt zich zowel op algemene theorievorming in het domein van de sociale beleidswetenschap als op de ontwikkeling en toepassing van onderzoeksmethodologieën om het beleid te evalueren.

Vergrijzing is één van de thema’s die meer recent werden opgenomen in de onderzoeksagenda van het Centrum. Sinds enkele jaren wordt in dit domein gestreefd naar een inhoudelijke verdieping en verbreding van het onderzoek evenals naar de ontwikkeling en verfijning van onderzoeksinstrumenten en -methoden die toelaten gegevens betreffende vergrijzing in een dynamisch perspectief te analyseren. Bovendien tracht het Centrum de mogelijkheden te onderzoeken om beleidsalternatieven te toetsen op economische en sociale doelmatigheidscriteria. Belangrijk in de uitbouw van de expertise op het vlak van veroudering is de coördinerende taak die het Centrum de voorbije jaren heeft vervuld in de uitbouw van een sterk interdisciplinair kennisplatform rond vergrijzing (COVIVE).

Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2020