Overzicht:

Arbeid

Aanwerven zonder hinderpalen. Armoedebestrijding bij mensen met een atypisch curriculum.

Leemtes in de chronologische opbouw van curricula vitae kunnen een belangrijke drempel vormen voor de opbouw van beroepsloopbanen. Ondanks alle begeleidingsmaatregelen en beleid van ‘sluitende aanpak’ vinden mensen met een atypisch curriculum (in de zin dat het leemtes bevat in de tijd) vaak moeilijk een job.

Arbeidsongeschiktheid en vervroegde uittrede in Vlaanderen.

Het onderzoek wil nagaan op welke manier arbeidsongeschiktheid past binnen de vervroegde uittredestelsels in Vlaanderen en hoe deze situatie zich verhoudt ten opzichte van andere welvaartsregimes.

Evaluatieproject Europese Werkgelegenheidsstrategie. Studie Werkloosheid en Leefloon.

Wie niet werkt, maar wel arbeidsgeschikt is, kan een beroep doen op twee types van uitkeringen waarin de Belgische welvaartsstaat voorziet, meer bepaald werkloosheidsuitkering of leefloon. Wie op grond van arbeidsprestaties – of onderwijs– verzekerd is tegen werkloosheid ontvangt in principe voor onbepaalde duur een werkloosheidsuitkering.

De Werkende Armen in Vlaanderen. Een vergeten groep?

Uit vergelijkend onderzoek blijkt dat België een relatief samengedrukte loonstructuur heeft, samen met een relatief laag percentage van mensen die werken voor een laag loon. Armoederisico’s voor werkenden zijn in vergelijking met andere landen ook eerder laag.

Inactiviteitsvallen voor personen met een handicap of met langdurige gezondheidsproblemen

Om de Vlaamse werkzaamheidsgraad te verhogen tot de gestelde doelstelling in de Lissabonstrategie, een werkzaamheidsgraad van 70% in 2010, is het noodzakelijk alle mogelijke pistes te bewandelen. Er dient een beleid gevoerd te worden dat de toegang tot de arbeidsmarkt maximaal openstelt voor alle werkzoekenden. Het potentieel voor een verhoging van de (algemene) werkzaamheidsgraad kan zo gezocht worden in een groep als de (arbeids)gehandicapten, die bijzondere problemen op de arbeidsmarkt ervaart.

RVA panel: de samenstelling van een panel databestand voor longitudinaal onderzoek in de schoot van de RVA

Het doel van dit project is wetenschappelijke ondersteuning te verlenen aan de RVA bij het samenstellen van een paneldatabank van werklozen op basis van administratieve gegevens. Dit panel moet toelaten om arbeidsmarkttrajecten te analyseren van initieel uitkeringsgerechtigde werklozen. De databank zal een periode van 5 tot 10 jaar beslaan.

Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2020