Overzicht:

STEUNPUNT VLAS – Vlaams Armoedesteunpunt

Het Vlaams Armoedesteunpunt (VLAS) onderzoekt armoede en sociale uitsluiting in Vlaanderen: o.a. het ontstaan, het voortbestaan en de kenmerken ervan. Het multidimensionele karakter van armoede en sociale uitsluiting zorgt voor een waaier aan onderzoeksthema’s.

Het gaat over aantallen, over overlevingsstrategieën, over mechanismen die uitsluiting veroorzaken en over armoedebestrijding en -beleid. Kwalitatief en kwantitatief onderzoek versterken elkaar. Fundamenteel en toegepast onderzoek wisselen af. Het Vlaams Armoedesteunpunt is een wetenschappelijk consortium van vijf partners. Het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck verzorgt het luik rond referentiebudgetten. Om vast te stellen hoeveel inkomen een gezin minimaal nodig heeft om op een menswaardige manier te kunnen deelnemen aan de samenleving, worden sinds enkele jaren referentiebudgetten vastgelegd. Een referentiebudget bestaat uit verschillende korven van noodzakelijk geachte goederen. Per item in een korf wordt een prijs vastgesteld en de optelling van deze bedragen vormen dan het totaalbudget. Rekening houdend met het type huishouden wordt zo een minimaal inkomen vastgesteld. De korven in de analyses bestaan uit het voedingsbudget, het kledingsbudget, het gezondheidsbudget, het budget huisvesting en veiligheid, het budget veilige kindertijd, het budget rust en ontspanning, het budget voor het onderhouden van sociale relaties en het mobiliteitsbudget.

Zowel in het wetenschappelijk onderzoek naar de meting van armoede, als in het onderzoek naar de doeltreffendheid van het minimabeleid zijn referentiebudgetten waardevolle vergelijkingsmaatstaven. Het onderzoek dat zal plaatsvinden binnen het VLAS rond referentiebudgetten heeft als doel gerichte uitspraken te doen over de doeltreffendheid van het inkomensbeschermings- en armoedebestrijdingsbeleid.
 

Onderzoekers

Promotoren

Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2020