Overzicht:

Convergeren Europese Welvaartsstaten naar een Uniform Europees Sociaal Model?

Het doel van dit project is zowel latente als intentionele convergentie- en coördinatiemechanismen te analyseren op vlak

van sociaal beleid in de Europese sfeer, meer bepaald zoals deze het Belgische sociale beleid beïnvloeden. Is er enig teken van een algemene convergentie, en indien ja, wat is dan de richting van deze convergentie? Neemt ze de vorm aan van besparingen / race to the bottom, zoals soms wordt gevreesd? Of is enige convergentie meer van een contingente, padafhankelijke aard, en zo ja, wat zijn dan de relevante institutionele factoren die deze padafhankelijkheden vorm geven? Zijn er landen die er nog steeds in slagen om een atypische, divergente koers te varen, en zo ja, wat drijft hen daartoe? Wat is de positie van België in deze context?

 

Door een empirisch geldig antwoord te zoeken op de vragen die in het uitgewerkte onderzoeksvoorstel werden opgesomd, streven we er naar a) een bijdrage te leveren tot de wetenschappelijke kennis en het debat omtrent de wijze waarop Europese welvaartstaten, waaronder de Belgische, zich ontwikkelen en hoe ze omgaan met verschillende externe invloeden en aldus b) een inhoudelijke bijdrage te leveren tot het maatschappelijke en beleidsmatige debat over datzelfde onderwerp. Het belangrijkste resultaat zouden aldus beter geïnformeerde discussies zijn, zowel in wetenschappelijke als in beleidskringen. We trachten dit te realiseren door middel van een vernieuwende combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve analyse, deels gebaseerd op nieuwe gegevens.

Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2020