Armoede en inkomensverdeling

De crisis en de heroriëntatie van de Europese welvaartstaten sedert de jaren '70: welke gevolgen voor inkomensverdeling, financiële behoeftigheid en sociale uitsluiting.

In het onderzoek wordt vooral aandacht besteed aan de uitdagingen waarmee de welvaartsstaat geconfronteerd wordt, met name door de ontwikkelingen inzake vergrijzing, Europeanisering en globalisering.

Het Europees Sociaal Model : componenten, duurzaamheid en instrumenten ter bestrijding van sociale uitsluiting in Europa

Centraal in dit onderzoeksproject staat de vraag of de Europese Unie in meer, dan wel mindere mate tussenkomen in het sociaal beleid van haar lidstaten. Het concrete vertrekpunt is het feit dat alom gerefereerd wordt aan hét 'Europees sociaal model', terwijl de wetenschappelijke literatuur steeds spreekt over uiteenlopende regimes van Europese welvaartsstaten.

Social Cohesion Indicators for the Flemish Region (SCIV)

SCIV is een interdisciplinair en interuniversitair onderzoeksprogramma dat indicatoren voor sociale cohesie op lokaal niveau ontwikkelt en de determinanten van sociale cohesie en de rol van lokale besturen daarin bestudeert in Vlaanderen. Dit project beoogt de ontwikkeling van een conceptueel kader inzake sociale cohesie, de analyse van de determinanten van sociale cohesie op lokaal niveau en de  analyse van de rol van lokale besturen.

Accurate Income Measurement for Assessment of Public Policies (AIM-AP)

Dit Europees onderzoeksprogramma is gericht op de verbetering van de vergelijkbaarheid en de toepassingsmogelijkheden van instrumenten, methoden en data voor inkomensmeting en op de analyse van beleidseffecten op armoede en inkomensverdeling. Het CSB is betrokken bij het eerste deel van programma, dat gericht is op een analyse van de verdeling van non-cash inkomens en de toepassing van een ruimere inkomensdefinitie.

Relatie Financiële Diensten en Armoede. Case study: Basisbankdienst België

Het project Basisbankdienst onderzoekt de relatie tussen (het gebruik van) financiële diensten (zoals een bankrekening) en armoede. Op 1 september 2003 werd in België de wet op de basisbankdienst van kracht die alle bankinstellingen verplicht een basisbankdienst aan te bieden tegen hoogstens 12 euro per jaar. De wet beoogt het doeltreffend aanpakken van een specifieke vorm van sociaal-economische uitsluiting, nl. bankuitsluiting.

Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2020