Overzicht:

Nieuwsbrief oktober 2010

INHOUD

  1. Nieuwe CSB-website
  2. CSB-berichten
  3. Tijdschriftartikels
  4. Working Papers
  5. Activiteiten
1. Nieuwe CSB-website

Sinds kort is er een nieuwe CSB-website beschikbaar. De website moet nog beter toelaten de buitenwereld te informeren over onze werkzaamheden. Zo is een meer gedetailleerde activiteitenkalender beschikbaar en zijn een heel aantal van onze publicaties beter toegankelijk.

Klik hier voor een kijkje op onze nieuwe webruimte

2. CSB-berichten
2.1 De sociale gelaagdheid van GOK en niet-GOK scholen

Dit CSB-bericht behandelt de sociaal bepaalde ongelijkheid in het Vlaams lager onderwijs in relatie tot het GOK-beleid. We kijken in het bijzonder naar de sociale gelaagdheid van het oplopen van onderwijsachterstand in het lager onderwijs voor zowel GOK-scholen als niet-GOK-scholen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van data die verzameld werden in het kader van de Vlaamse survey “Gezinnen, Zorg en Opvang”, vertrekkend van een representatief staal van gezinnen met kinderen. Het oplopen van schoolachterstand in het Vlaams basisonderwijs is een zeer sterk sociaal gelaagd fenomeen. Er wordt ook vastgesteld dat de GOK-scholen minder dan verwacht verschillen van niet-GOK-scholen inzake het sociaal profiel en het welbevinden van hun leerlingen. Verder tonen de analyses ook aan dat het verband tussen sociale achtergrond en schoolse achterstand niet consequent sterker is in GOK-scholen dan in niet-GOK-scholen. Er zijn indicaties dat deze bevindingen minstens voor een deel verband houden met de criteria die gebruikt worden om de GOK-middelen toe te wijzen.

Klik hier om het CSB Bericht te bekijken

2.2 De sociale gelaagdheid van het gebruik van verlofstelsels door ouders met jonge kinderen

In dit bericht worden de sociaal-economische kenmerken onderzocht van loopbaanonderbrekers in de ruime zin van het woord: gebruikers van de stelsels voor loopbaanonderbreking, tijdskrediet en ouderschapsverlof. Qua toelatingsvoorwaarden verschillen deze regelingen enigszins van elkaar, maar ze hebben met elkaar gemeen dat ze ouders met (relatief) jonge kinderen in staat stellen hun loopbaan tijdelijk te onderbreken. De voorbije jaren is het gebruik van verlofstelsels spectaculair toegenomen, waardoor ze nu als een van de belangrijkste regelingen voor de combinatie van arbeid en gezin gerekend mogen worden. De auteurs tonen aan dat de opname van deze verloven in belangrijke mate sociaal gedifferentieerd is en brengen de determinanten in kaart.

Klik hier om het CSB Bericht te bekijken

3. Tijdschriftartikels
3.1 De terugkeer van het Mattheuseffect? De casus van de kinderopvang in Vlaanderen

Voorzieningen voor kinderopvang worden vandaag cruciaal geacht om betaalde arbeid en gezin met elkaar te verzoenen. In dit artikel wordt onderzocht of diverse bevolkingscategorieën op een ongelijke manier gebruik maken van de overheidsinspanningen voor kinderopvang in Vlaanderen. De auteurs komen tot de vaststelling dat lagere inkomensgroepen minder opvang gebruiken dan hogere en dat overheidsmiddelen in veel grotere mate naar deze laatste groep vloeien. Dit Mattheuseffect in het Vlaamse kinderopvangbeleid werkt ongelijkheid in de hand en doet vragen rijzen over de efficiëntie van herverdeling. Het wijst echter ook en vooral op de blijvende relevantie van het onderzoek naar verdelingseffecten van sociaal beleid.

Ghysels, J., Van Lancker, W. (2010), De terugkeer van het Mettheuseffect? De casus van de kinderopvang in Vlaanderen in Tijdschrift voor Sociologie, 31 : 2, 151-163

4. CSB-Working Papers
4.1 (Un)desirable Effect of Output Funding for Flemish Universities

In dit artikel onderzoeken de auteurs welke de effecten kunnen zijn van outputfinanciering in het Hoger Onderwijs. Op basis van een theoretisch model en een empirische analyse wordt aangetoond dat in het Vlaamse onderwijslandschap (gekenmerkt door een vrije toegang en door belangrijke sociaal-economische verschillen in de samenstelling van de studentenpopulaties ) outputfinaciering onbedoelde gevolgen kan teweeg brengen.

Klik hier om de Working Paper te bekijken

4.2 The Sociology of Social Recognition : competition in social recognition games

In deze paper werkt de auteur een conceptueel kader uit om de invloed van sociale erkenning op sociale interacties te analyseren. Veelvuldig blijkt uit sociologisch onderzoek dat sociale erkenning een belangrijke drijfveer is voor menselijk handelen. Dit onderzoek brengt in kaart hoe de behoefte aan sociale erkenning sociale interacties stuurt. Bovendien toont het analytische schema hoe het streven naar sociale erkenning makkelijk uitloopt op een strijd, omwille van de onderlinge competitie in het streven naar erkenning. Als theoretische basis koppelt deze analyse een Goffmaniaanse speltheoretische benadering van sociale interacties aan elementen uit de rationele keuzebenadering.

Klik hier om de Working Paper te bekijken

4.3 Poverty in the Enlarged European Union. A Discussion about Definition and Reference Groups

In deze paper wordt dieper ingaan op de discussie die is ontstaan over de meting van armoede in de Europese Unie. Traditioneel wordt armoede gemeten met behulp van de at-risk-of-poverty indicator. Deze indicator legt de armoedegrens vast op basis van het mediaan inkomen in elke lidstaat. Sinds de toetreding van de Oost-Europese lidstaten sinds 2004 betekent dit dan ook dat wie volgens deze indicator arm is in de Westerse landen meestal in betere materiële levensomstandigheden leeft dan wie arm is in de Oost-Europese lidstaten. Als gevolg daarvan, hebben verschillende auteurs gepleit voor alternatieve, aanvullende armoede-indicatoren. De auteurs beargumenteren echter dat de argumenten zelden ingebed zijn in een consistent conceptueel denkkader rond de definitie en meting van armoede en doen in dit artikel dan ook een poging om het huidige debat te kaderen vertrekkend vanuit een consistente definitie en operationalisering van armoede.

Klik hier om de Working Paper te bekijken

4.4 Does income inequality make us sick? Whether, and (if so) how, income inequality affects personal health

In deze paper staat de vraag centraal of meer inkomensongelijkheid in een samenleving de persoonlijke gezondheid van de burgers in die samenleving schaadt. De laatste jaren is deze hypothese meermaals empirisch onderzocht, wat heeft geleid tot een levendig debat. Bevestigende analyses worden steevast gepareerd met ontkennende en vice versa. Deze review-paper zet de argumenten van beide kampen uiteen, en besluit met enkele indicaties die suggereren dat iemands persoonlijke gezondheid weldegelijk negatief beïnvloed wordt door meer inkomensongelijkheid in de samenleving.

Klik hier om de Working Paper te bekijken

Klik hier voor een Nederlandstalige samenvatting

5. Activiteiten
5.1 Nieuwe reeks CSB-lunchseminaries

Het CSB organiseert op regelmatige tijdstippen lunchseminaries waarop de resultaten van actueel onderzoek worden voorgesteld en besproken. Onder de sprekers bevinden zich zowel onderzoekers van binnen als van buiten het Centrum. In de periode oktober 2010 – januari 2011 vinden bijna wekelijks seminaries plaats.

Klik hier voor een overzicht

5.2 Studienamiddag ‘Uitdagingen voor het Activeringsbeleid voor OCMW’s. Een blik op de doorstroom naar de arbeidsmarkt’

Op 22 november organiseert het CSB een studienamiddag rond activering in de bijstand. De studienamiddag brengt een state-of-the art van het activeringsbeleid voor OCMW’s. Academici geven een aanzet op basis van studies. Beleidsmakers en OCMW verantwoordelijken reflecteren verder vanuit de praktijk. Bijzondere aandacht gaat naar de coördinatie van het beleid, de duurzaamheid van activering en de adequaatheid van de bestaande activeringsinstrumenten. De studienamiddag vindt plaats in de promotiezaal Grauwzuster van de Universiteit Antwerpen (Campus Stad). Deelname is gratis.

Klik hier voor meer informatie

Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2020