Overzicht:

Inbedding en samenwerkingsverbanden

Het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck hecht veel belang aan samenwerkingsverbanden. Het samenbrengen van expertise en vaardigheden zorgt niet enkel voor toegevoegde waarde, maar zorgt er mede voor dat i) het onderzoek kan bouwen op de beste en meest actuele inzichten terzake, ii) het Centrum actief kan zijn in een bredere waaier aan onderzoeksdomeinen en iii) beter in staat is om complexe onderzoeksvragen te behandelen. Het Centrum streeft zowel op het gebied van onderwijs als dat van onderzoek naar samenwerkingsverbanden (in het bijzonder via gemeenschappelijke onderzoeksprojecten en de participatie in netwerken) en dit op drie vlakken.

 

Ten eerste tracht het CSB samenwerkingsverbanden aan te gaan met individuele onderzoekers of onderzoeksgroepen van de institutionele entiteit waarin het is ingebed, m.n. de Universiteit Antwerpen.  Het gaat daarbij zowel om intra- als interdepartementale en facultaire associaties. Zo is het Centrum bijvoorbeeld gerelateerd aan de faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen door het CSB-lidmaatschap van Diana De Graeve die daaraan verbonden is als hoogleraar, of door de sterke betrokkenheid van het Centrum in de interfacultaire[i]opleiding SEW. Een ander voorbeeld vormt het Forum Federalisme[ii]waarvan het CSB de initiatiefnemer is en dat een aantal onderzoeksgroepen (van de faculteiten Rechten, PSW, TEW en Letteren & Wijsbegeerte) binnen de Universiteit Antwerpen verenigt die op het thema ‘federalisme’ werkzaam zijn.

 

Ten tweede kent het CSB binnen het eigen expertisedomein een sterke inbedding in het nationale en internationale wetenschappelijke landschap. Het onderhoudt via internationale projecten en netwerken contacten en samenwerkingsverbanden met diverse onderzoekscentra in binnen- en buitenland. Op deze manier wordt aansluiting verzekerd met de belangrijkste wetenschappelijke ontwikkelingen.

 

Tot slot kent het Centrum ook een zekere inbedding in de beleidswereld. Niet alleen heeft het onderzoek dat binnen het centrum plaatsvindt op directe of indirecte wijze beleidsrelevantie maar het lidmaatschap van diverse CSB-leden in beleids(voorbereidende)organen zorgt ervoor dat beleidsontwikkelingen en –vraagstukken van dichtbij kunnen worden opgevolgd. 

 

[i] Een gezamenlijk initiatief van de faculteit TEW en de faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen.

[ii] Het Forum Federalisme werd opgericht met het oog op het stimuleren en ontwikkelen van multidisciplinair onderzoek rond de vraag naar de bestuurlijke vormgeving, de bevoegdheidsverdeling en de organisatie van ondermeer het sociaal beleid (in het bijzonder sociale zekerheid) in Vlaanderen, België en Europa.

Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2020