Data, instrumenten en indicatoren

Evaluatie van de variantieschattingen van Eurostat voor de Belgische EU2020 target: aanbevelingen ivm methode en data

Recent heeft Eurostat in samenwerking met Net-SILC2 enkele schattingen gemaakt van de steekproefvariantie van de Europa 2020 armoedereductie target. In dit project worden de data en methode die werden gebruikt geëvalueerd en formuleren we aanbevelingen om de steekproefdesignvariabelen beter te coderen en de variantieschatting te verbeteren. De focus ligt daarbij op de schatting van de variantie voor veranderingen doorheen de tijd.

 

Standaard Simulatiemodel Sociale Zekerheid STASIM

STASIM is een statisch standaardsimulatiemodel dat netto gezinsinkomens berekend uit sociale uitkeringen en uit arbeidsinkomens voor een breed scala van loonniveaus en gezinstypes (alleenstaanden, eenouders, koppels met en zonder kinderen ten laste, één- en tweeverdieners). Momenteel worden in het model diverse sociale uitkeringen (werkloosheid, ziekte- en invaliditeit, pensioenen, leefloon), fiscale en parafiscale lasten, kinderbijslagen en kinderopvangkosten opgenomen. Het model omvat de reglementering van 1989 tot op heden. De output van het model laat toe om sociale indicatoren te berekenen zoals de armoedekloof (afstand van het netto-gezinsinkomen tot de armoedelijn), netto-vervangingsratio's (verschil tussen het netto gezinsinkomen uit sociale zekerheid in % van het netto inkomen uit arbeid) en netto arbeidssurplusratio (verschil tussen het netto gezinsinkomen uit arbeid in % van het netto gezinsinkomen uit sociale zekerheid).

Microsimulatiemodel MISIM

MISIM is een microsimulatiemodel dat werd ontwikkeld door het CSB (o.m. in het kader van het doctoraatsonderzoek van G. Verbist). Een microsimulatiemodel is een voorstelling van een sociaal-economische realiteit, waarmee men poogt de gevolgen van beleidsvoorstellen in te schatten. Het is bij uitstek geschikt om verdelingsgevolgen van sociaal-economisch beleid te ramen.

Databank Koopkracht- en Welvaartsevolutie van minima en maxima in de sociale zekerheid (KOWESZ) (Middelindicatoren)

Deze databank omvat een lange termijnreeks van 1970 tot op heden van de minima en de maxima in de sociale verzekeringen (werkloosheid, invaliditeit, pensioenen) en het leefloon. Verder bevat dit bestand data over de kinderbijslagen, de inflatie en de lonen. Hierdoor kunnen indicatoren zoals de koopkracht- en welvaartsevolutie van de sociale uitkeringen en de minimumlonen in kaart worden gebracht.

Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2020