Armoede en inkomensverdeling

Kinderarmoede, kinderen met een handicap en de combinatie van arbeid en zorg: Dataverzameling en eerste empirische verkenningen van de effectiviteit van het sociaal beleid in Vlaanderen

Met deze KP-BOF aanvraag wordt een nieuw onderzoeksproject geïnitieerd waarin de problematiek van kinderarmoede wordt benaderd vanuit het perspectief van kinderen met een handicap.

A long goodbye to the paradox of redistribution? An inquiry into the role of policy design in poverty reduction across and within developed welfare states (2014-2017)

The question of how social policy should be designed in order to have the biggest impact on poverty, is often answered with the truism that ‘policies designed for the poor, are poor policies’.

Sociale Staat van Vlaanderen 2013 - De inkomenspositie van éénoudergezinnen in Vlaanderen.

In dit project bekijken we in eerste instantie de inkomenspositie van eenoudergezinnen op een beschrijvende wijze. We gaan na wat de inkomenspositie s en op welke wijze deze relatief wijzigt na levensloopgebeurtenissen zoals echtscheiding of verweduwing.

Poverty Reduction in Europe: Social Policy and Innovation (ImPRovE)

Poverty Reduction in Europe: Social Policy and Innovation (ImPRovE) is an international research project that brings together ten outstanding research institutes and a broad network of researchers in a concerted effort to study povertysocial policy and social innovation in Europe.

STEUNPUNT VLAS – Vlaams Armoedesteunpunt

Het Vlaams Armoedesteunpunt (VLAS) onderzoekt armoede en sociale uitsluiting in Vlaanderen: o.a. het ontstaan, het voortbestaan en de kenmerken ervan. Het multidimensionele karakter van armoede en sociale uitsluiting zorgt voor een waaier aan onderzoeksthema’s.

Welvaart, inkomensverdeling en armoede in Vlaanderen in internationaal perspectief

Deze onderzoeksopdracht kadert in het grotere onderzoeksproject ‘De Sociale Staat van Vlaanderen 2011’ waarmee wordt beoogd om in één publicatie relevante wetenschappelijke inzichten en analyses samen

Growing INequalities’ Impacts (GINI)

Het doel van dit internationaal onderzoeksproject is het analyseren van veranderende inkomensongelijkheden en de sociale, culturele en

De Sociale Staat van Vlaanderen: Algemene bijdrage Inkomen en Armoede

Doel van dit project is om onder coördinatie van de Studiedienst van de Vlaamse Regering (verder SVR genoemd) een tweejaarlijks rapport op te stellen waarin een “synthetische analyse” wordt gemaakt van de wetenschappelijke inzichten en analyses over de maatschappelijke situatie in Vlaanderen. De bijdrage van het CSB bestaat erin de specifieke een beeld te schetsen van het beschikbaar inkomen van de huishoudens. Zijn er verschillen tussen groepen huishoudens en wat zijn

Wat hebben gezinnen nodig om rond te komen? Minimumbudgetten en minimum inkomensbescherming

De doelstelling van dit project is de ontwikkeling van minimumbudgetten (de totale kostprijs van een korf van goederen en diensten, die nodig zijn om menswaardig te kunnen leven in de huidige maatschappij) voor een groot aantal Belgische modelgezinnen.

Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2020