Overzicht:

Evaluatieproject Europese Werkgelegenheidsstrategie. Studie Werkloosheid en Leefloon.

Wie niet werkt, maar wel arbeidsgeschikt is, kan een beroep doen op twee types van uitkeringen waarin de Belgische welvaartsstaat voorziet, meer bepaald werkloosheidsuitkering of leefloon. Wie op grond van arbeidsprestaties – of onderwijs– verzekerd is tegen werkloosheid ontvangt in principe voor onbepaalde duur een werkloosheidsuitkering.

Wie geen recht heeft op een werkloosheidsverzekering, kan een beroep doen op een leefloon als het gezinsinkomen onder een bepaalde inkomensgrens blijft. In beide uitkeringsstelsels wordt in toenemende mate een actief beleid van toeleiding naar werk gevoerd via intensieve begeleiding, opleiding en vorming en werkervaring. Er wordt verondersteld dat het activeringsbeleid in deze uitkeringsstelsels verschillend ingevuld wordt omdat ze een andere populatie en een ander wetgevend kader hebben. Ook de institutionele context is verschillend. Dit onderzoek gaat na in welke mate het activeringsbeleid, inclusief de implementatie en de effecten van dat beleid, verschillend is voor werklozen en voor leefloongerechtigden. Het onderzoek bestaat uit een kwantitatief en een kwalitatief luik. In het kwantitatief luik zal op basis van cross sectionele data een profiel geschetst worden van de verschillende doelpopulaties. Het kwalitatieve luik zal vragen over de activeringspolitiek van regionale diensten voor arbeidsbemiddeling en OCMW’s beantwoorden.

Onderzoekers

Promotoren

Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2020